Past Presidents

Shri L. N. Jhunjhunwala
1966-68

Mr.

Shri M.P. Mansinghka
1968-70

Mr.

Late Shri S.M. Lodha
1970-73

Late

Late Shri S. K. Mansinghka
1973-1975

Late

Shri H.S. Ranka
1975-1977

Mr.

Shri K. K. Mansinghka
1977-1979

Mr.

Late Shri S.C.Jain 1979-81

Late

Shri M.M. Goswami
1981-83

Mr.

Shri O.P. Rupramka
1983-85

Mr.

Shri A.K. Dugar
1985-87

Mr.

Shri R.L. Nolkha
1987-89 & 1998-99

Mr.

Shri R.P. Soni
1989-94

Mr.

Shri R.N. Gupta
1994-98

Mr.

Shri S.N. Modani
1998-01

Mr.

Shri A.K. Churiwal
2001-02

Mr.

Shri Dinesh Chanda
2002-04

Mr.

Shri M.D. Gagrani
2004-06

Mr.

Mr. M.M. Lodha
2006-07

Mr.

Shri D. Ravisankar
2007-08

Mr.

Dr. P.M. Beswal
2008-10

Dr.

Shri V.K. Sodani
2010-12

Mr.

Shri J.C. Laddha
2012-14

Mr.

Shri Anil Mansinghka
2015-17

Mr.

Shri Dinesh Nolkha
2017-19

Mr.

Mr.J.K.Bagrodia
2019-20

Mr.